informace o zpracování osobních údajů

Já, Anna Derfler, IČO 08609918, se sídlem Polská 343/41, 779 00, Olomouc – Povel, zapsaná v živnostenském rejstříku („správce“) jsem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („Nařízení“) a ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, správcem osobních údajů.

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Osobní údaje zpracovávám v případech souvisejících s návštěvou mých internetových stránek www.derfleratelier.cz („internetové stránky“) nebo s mou obchodní činností, tzn. především pokud:

1.1.1. jste navštívili internetové stránky;
1.1.2. vyplnili jste poptávkový formulář na internetových stránkách;
1.1.3. jste mým klientem nebo zájemcem o mé služby;
1.1.4. přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;
1.1.5. jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsem uzavřela smlouvu jako objednatel nebo dodavatel služeb nebo zboží;
1.1.6. jste můj zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání.

2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracovávám následující kategorie osobních údajů: 
2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.
2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
2.4. Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě, dodatku, objednávce či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.
2.5. U mých zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracovávám životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.

3. SOUBORY COOKIES
3.1. Na internetových stránkách užívám soubory cookies.
3.2. Cookies jsou krátké textové soubory, které internetové stránky ukládají ve vašem počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se na internetové stránky vrátíte. Soubory cookies umožňují snadnější využití mých internetových stránek a přizpůsobují jejich obsah vašim preferencím a potřebám.
3.3. Respektuji vaše soukromí, a proto se můžete rozhodnout některé soubory cookies neakceptovat. Cookies slouží i k zajištění funkčnosti a bezpečnosti internetových stránek. Zablokování některých z nich může ovlivnit funkčnost internetových stránek či nabízených služeb.
Na internetových stránkách používám nebo se v budoucnu chystám používat tyto cookies:

3.4.1. Nutné soubory cookies jsou vyžadovány, aby byla zajištěna základní funkčnost. Bez těchto cookies nebudou internetové stránky fungovat správně. Ve výchozím nastavení jsou povoleny a nelze je zakázat.
3.4.2. Preferenční soubory cookies umožňují, aby si internetové stránky zapamatovaly informace, díky nimž přizpůsobily vzhled nebo chování internetových stránek každému uživateli. Mezi tyto informace může patřit ukládání vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.
3.4.3. Analytické soubory cookies mi pomáhají vylepšovat mé internetové stránky shromažďováním informací a podáváním zpráv o jejich používání.
3.4.4. Marketingové soubory cookies se používají ke sledování návštěvníků napříč internetovými stránkami, které majitelům stránek umožňují zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.

3.5. Když poprvé navštívíte internetové stránky, ukáže se vám vyskakovací okno s „Informacemi o cookies na této stránce“. Jakmile kliknete na "Povolit cookies", vyjadřujete svůj souhlas s používáním vybraných kategorií souborů cookies a doplňků popsaných ve vyskakovacím okně a v těchto Informacích o zpracování osobních údajů. 
3.6. Používání cookies můžete zakázat pomocí svého prohlížeče, ale mějte na paměti, že mé internetové stránky již nemusí fungovat správně. Pokud cookies smažete ve svém prohlížeči, budou znovu umístěny po vašem souhlasu, když znovu navštívíte mé internetové stránky.

4. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracovávám z následujících důvodů:
4.1. Plnění závazků vyplývajících ze smluv nebo jiných ujednání

4.1.1. Osobní údaje zpracovávám, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.

4.2. Plnění zákonných povinností

4.2.1. Mezi mé právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy.

4.3. Oprávněný zájem

4.3.1. Osobní údaje zákazníků pro potřeby přímého marketingu zpracovávám, neboť se jedná o můj oprávněný zájem.
4.3.2. V případě, že by byl sběr cookies považován za zpracování osobních údajů, jedná se také o můj oprávněný zájem.
4.3.3. Na základě oprávněného zájmu vám můžu zaslat dotazník, jehož předmětem bude ověření vaší spokojenosti s mými službami.
4.3.4. Pokud by vás zpracování vašich osobních údajů z tohoto důvodu obtěžovalo, dejte mi prosím co nejdříve vědět.

4.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

4.4.1. Osobní údaje mohu také zpracovávat, pokud mi k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

5. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
5.1. Pro efektivní fungování internetových stránek a mé obchodní činnosti mám uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým mohu předat vaše osobní údaje ke zpracování.
Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:

5.1.1. poskytovatelé poštovních a přepravních služeb;
5.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb;
5.1.3. poskytovatelé marketingových služeb;
5.1.4. poskytovatelé platebních služeb;
5.1.5. poskytovatelé účetních služeb;
5.1.6. poskytovatelé právních služeb.

5.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti a/nebo advokátní kanceláři.
5.3. Vaše osobní údaje zpracovávám výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bych mohla vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění mých smluvních nebo zákonných povinností.

6. DOBA ULOŽENÍ
6.1. Osobní údaje zpracovávám pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:

6.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracovávám osobní údaje po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy.
6.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění zákonných povinností, zpracovávám osobní údaje po dobu, kterou mi ukládají právní předpisy.
6.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů můj oprávněný zájem, zpracovávám osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud mi nesdělíte, že si nepřejete, abych tyto osobní údaje dále zpracovávala.
6.1.4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracovávám osobní údaje maximálně po dobu, po kterou trvá váš souhlas.

7. VAŠE PRÁVA
7.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:

7.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na mě kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracovávám a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
7.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte mě prosím kontaktovat.
7.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
7.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se vás týkají.
7.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo mě požádat, abych vaše osobní údaje předala třetí osobě.
7.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracovávám vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
7.1.7. Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování mých povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

8. KONTAKTY
8.1. Pokud mě chcete kontaktovat, zeptat se na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo mi sdělit, že si nepřejete, abych zpracovávala vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:
Anna Derfler
Polská 343/41, 779 00, Olomouc – Povel
e-mail: anna@derfleratelier.cz

9. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
9.1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudu moci dodat objednané služby.
9.2. Neprovádím žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci níž by docházelo k profilování.
9.3. Osobní údaje zpracovávám prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.